ALGEMENE VOORWAARDEN

 

BalansMethode.nl
Reto A. Greve
Registratienummer KvK Amsterdam: 34142087
BTW nummer: NL1398.53.352.B01
Correspondentie adres: Postbus 15974, 1001 NL Amsterdam
Tel: +31-(0)6-27076810
e-mail: contact@balansmethode.nl
De domeinnaam www.balansmethode.nl is geregistreerd door DreamWeavers
 
hierna te noemen: DreamWeavers
 

Artikel 1. Toepassing Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van DreamWeavers.
Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de behandelaar‘ betreft dit DreamWeavers.
Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de klant‘, betreft dit diegene(n) die in behandeling komt/komen bij DreamWeavers.
Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de ouders/verzorgers van klant' betreft dit de persoon of de personen die eindverantwoordelijk zijn voor de klant.
 

Artikel 2. Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid
2.1. De klant of ouders/verzorgers van de klant is/zijn zelf verantwoordelijk voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de klant.
2.2. De behandelaar draagt nooit verantwoordelijkheid voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de klant en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor problemen die verband houden met of voortkomen uit die lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand vóór, tijdens of na de behandeling/sessie van de behandelaar.
2.3. Behandeling bij DreamWeavers is geen vervanging voor een bezoek aan een arts of als vervangende methode in situaties waarin medisch ingrijpen noodzakelijk is.
2.4. Indien de klant wil stoppen met medicijnen of een behandeling van een andere discipline, dan is dat iets tussen de klant en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline. DreamWeavers draagt hiervoor geen aansprakelijkheid.
2.5. DreamWeavers geeft geen garantie dat de behandeling voor iedereen en altijd werkt.
2.6. De klant is zelf verantwoordelijk wat hij/zij met de informatie van DreamWeavers doet.
 

Artikel 3. Gebruik van de website en informatie
3.1. Ondanks alle zorg en aandacht die DreamWeavers besteedt aan de samenstelling van de website, folders en dergelijke, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele wijzigingen in de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. DreamWeavers tracht de informatie zo correct mogelijk te houden.
3.2. DreamWeavers sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade , direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de folders, de website, de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Daarnaast is DreamWeavers niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.
3.3. Wanneer DreamWeavers links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hem wordt aanbevolen. DreamWeavers aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door DreamWeavers niet nader beoordeeld op juistheid, actualiteit of volledigheid.
 

Artikel 4. Geheimhouding, privacy, dossierbeheer en inzagerecht
4.1. Alles wat de klant vertelt is vertrouwelijk en al zijn/haar gegevens vallen onder de privacywet. DreamWeavers verstrekt nimmer informatie aan derden over de behandeling en de inhoud van de behandeling zonder dat de klant daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Er kunnen echter uitzonderingen zijn op de plicht tot geheimhouding door bijvoorbeeld een beslissing van de rechter.
4.2. Gesprekken tussen behandelaar en de klant worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Indien de klant minderjarig is wordt er alleen inhoudelijke informatie van gesprekken gedeeld met ouders of begeleiders met goedkeuring van de klant.
4.3. U hebt het recht uw dossier in te zien indien u dat wenst. Werkaantekeningen kunnen door de behandelaar wel worden verwijderd. U hebt recht op wijziging van uw persoonsgegevens indien ze niet juist, onvolledig of niet nodig zijn voor het doel van de registratie en het dossier aan te vullen met uw mening.
4.4. Vanwege belastingwetgeving is er een verplichting om berichten met afspraken of leads tot zeven jaar te bewaren als onderdeel van de bedrijfsadministratie. Deze berichten worden echter voor geen ander doel gebruikt.
4.5. Op de website www.balansmethode.nl wordt geen gebruik gemaakt van cookies.
 

Artikel 5. Klachtenprocedure
5.1. DreamWeavers doet zijn best om u met respect te behandelen, correcte informatie te geven en de behandeling te geven die bij u past. Desondanks kunnen waar mensen werken ook misverstanden ontstaan. Als u het met bepaalde zaken niet eens bent, of u bent ontevreden, laat het dan weten. Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Een rechtstreeks gesprek met de behandelend behandelaar is vaak de snelste weg tot een oplossing.
5.2. U kunt ook een brief sturen per mail naar contact@balansmethode.nl, of stuur uw brief naar: DreamWeavers, Postbus 15974, 1001 NL, Amsterdam. Vermeld daarin uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, met een duidelijke omschrijving van uw klacht. U ontvangt dan binnen een week een bevestiging ter ontvangst. Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk of per mail een reactie met een voorgestelde oplossing of u krijgt uitleg over waarom uw klacht wordt afgewezen.
 

Artikel 6. Afspraken maken of annuleren
Afspraken kunnen gemaakt worden via de telefoon of e-mail. Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u in dat geval ruim op tijd voor de afspraak en ten minste 24 uur van tevoren door dat de afspraak niet door kan gaan. Een andere klant kan dan in uw plaats ingepland worden. U kunt uw afspraak per telefoon of e-mail afzeggen of verplaatsen. 
 

Artikel 7. Betaling
7.1. De kosten van de behandeling, of afzonderlijke sessies, dienen binnen twee weken na het ontvangen van de factuur te worden betaald.
7.2. DreamWeavers houdt zich het recht voor om na alle redelijkheid en billijkheid, bij ingebrekestelling een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incasso komen voor rekening van de klant. Tevens is in geval van een incassomaatregel de wettelijke rente verschuldigd.
7.3. Een klant kan zich nimmer beroepen op schuldverrekening.
 

Artikel 8. Garanties
8.1. Resultaatgarantie en betaling
De betalingsverplichting van de klant geldt pas nadat de behandeling succesvol is afgerond en het gewenste resultaat behaald is. Indien de behandeling niet succesvol is is de klant geen vergoeding verschuldigd.
Onder een succesvolle behandeling wordt verstaan dat een klant blijvend, zonder moeite en vlot, zonder het gebruik van een aanwijsvinger, met begrip van de gelezen inhoud, een tekst die bij zijn/haar leeftijd hoort kan lezen.
8.2. 9-maanden garantie
Als de klant binnen 9 maanden na de behandeling voor leesproblemen door dyslexie een terugval in zijn/haar leesvermogen krijgt zal de behandelaar deze proberen te corrigeren door middel van een of meerdere kostenloze (Skype)sessies. Als de terugval niet kan worden gecorrigeerd heeft de klant recht op een volledige terugbetaling van het betaalde bedrag.
 

Artikel 9. Eigendommen
De klant is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen spullen en DreamWeavers is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van de eigendommen van de klant op de locatie van de behandeling.
 

Artikel 10. Toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.